Gedrags- & beroepsregels MKB-kredietcoaches

Gedrags- & beroepsregels MKB-kredietcoaches

Hoofdstuk 1 – Definities

Artikel 1

Voor deze gedragsregels gelden de volgende definities:

 • MKB-kredietcoach: MKB-kredietcoach een persoon die de opleiding tot gecertificeerd MKB-kredietcoach heeft succesvol heeft afgerond en is ingeschreven in het register MKB-kredietcoach;
 • bedreiging: onaanvaardbaar risico dat de MKB-kredietcoach zich niet houdt aan de fundamentele beginselen als gevolg van eigenbelang, zelftoetsing, belangenbehartiging, vertrouwdheid of intimidatie;
 • professionele dienst: werkzaamheden waarvoor vakbekwaamheid als MKB-kredietcoach wordt of kan worden aangewend;
 • vakbekwaamheid: beschikken over en kunnen toepassen van de noodzakelijke theoretische kennis van de vakgebieden, zoals genoemd in het beroeps- en opleidingsprofiel van MKB-kredietcoach dd 15 mei 2014

Hoofdstuk 2 – Fundamentele beginselen

Artikel 2

Teneinde invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als MKB-kredietcoach, houdt de MKB-kredietcoach zich aan de volgende fundamentele beginselen:

 1. professionaliteit;
 2. integriteit;
 3. objectiviteit;
 4. vakbekwaamheid en zorgvuldigheid; en
 5. vertrouwelijkheid.

Artikel 3

 1. Het in artikel 2 genoemde fundamentele beginsel professionaliteit is van toepassing op elk handelen of nalaten van de MKB-kredietcoach.
 2. De in artikel 2 genoemde fundamentele beginselen integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, en vertrouwelijkheid zijn van toepassing op de MKB-kredietcoach bij de uitoefening van zijn beroep.

Artikel 4

De MKB-kredietcoach onthoudt zich van elk handelen of nalaten waarvan hij weet of behoort te weten dat het zijn functie als MKB-kredietcoach in diskrediet brengt of kan brengen.

Artikel 5

De MKB-kredietcoach die vermoedt dat de organisatie waarbij hij werkzaam is dan wel waaraan hij is verbonden wet- en regelgeving niet naleeft, treft een redelijkerwijs te nemen maatregel.

Artikel 6

De MKB-kredietcoach treedt eerlijk en oprecht op.

Artikel 7

 1. Indien de MKB-kredietcoach betrokken is bij of in verband wordt gebracht met niet-integer handelen van anderen, neemt hij een maatregel gericht op het beëindigen van dit handelen.
 2. Indien de maatregel, bedoeld in het eerste lid, niet mogelijk is distantieert de MKB-kredietcoach zich van het niet-integer handelen.

Artikel 8

De MKB-kredietcoach die vermoedt dat de organisatie waarbij hij werkzaam is dan wel waaraan hij is verbonden niet integer handelt, treft een redelijkerwijs te nemen maatregel.

Artikel 9

 1. Indien de MKB-kredietcoach betrokken is bij of in verband wordt gebracht met informatie die materieel onjuist, onvolledig of misleidend is:
 2. neemt hij een maatregel gericht op het wegnemen van de onjuistheid, onvolledigheid of misleiding; of
 3. voegt de MKB-kredietcoach aan deze informatie een mededeling toe waarin hij de onjuistheid, onvolledigheid of misleiding aan de beoogde gebruikers van de informatie kenbaar maakt.
 4. Indien de maatregel of mededeling, bedoeld in het eerste lid, niet mogelijk is distantieert de MKB-kredietcoach zich van deze informatie.

Artikel 10

Indien de betrokkenheid van de MKB-kredietcoach bij bepaalde informatie door een ander onjuist wordt voorgesteld, treft de MKB-kredietcoach een redelijkerwijs te nemen maatregel om zijn werkelijke betrokkenheid aan de beoogde gebruikers van de informatie kenbaar te maken.

Artikel 11

De MKB-kredietcoach laat zich bij zijn afwegingen niet ongepast beïnvloeden.

Artikel 12

De MKB-kredietcoach houdt zijn vakbekwaamheid op het niveau dat is vereist om een professionele dienst op een adequate wijze te kunnen verlenen.

Artikel 13

 1. De MKB-kredietcoach past de bij een professionele dienst relevante wet- en regelgeving toe.
 2. De MKB-kredietcoach voert een professionele dienst nauwgezet, grondig en tijdig uit.

Artikel 14

De MKB-kredietcoach zorgt ervoor dat degene die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoert ten behoeve van een professionele dienst, hiervoor adequaat is toegerust en dat er toereikende begeleiding van, toezicht op en beoordeling van deze werkzaamheden plaatsvindt.

Artikel 15

De MKB-kredietcoach maakt, indien daartoe aanleiding bestaat, de gebruikers van zijn professionele diensten attent op de beperkingen die inherent aan zijn diensten zijn.

Artikel 16

De MKB-kredietcoach die de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens of inlichtingen, behoudens voor zover hij:

 1. bij of krachtens een wettelijk voorschrift tot het verstrekken van de gegevens of inlichtingen verplicht is;
 2. bij of krachtens een wettelijk voorschrift tot het verstrekken van de gegevens of inlichtingen bevoegd is;
 3. betrokken is in een gerechtelijke procedure of klachtprocedure die jegens hem is aangespannen dan wel jegens de organisatie waarbij hij werkzaam of waaraan hij verbonden is of is geweest, en de gegevens of inlichtingen in die procedure van belang zijn;
 4. van de organisatie waarvoor hij een professionele dienst uitvoert of heeft uitgevoerd, in het kader van een specifiek doel schriftelijke toestemming tot het verstrekken van de gegevens of inlichtingen heeft verkregen en dit doel wordt vastgelegd; of
 5. het noodzakelijk acht om desgevraagd bij dezelfde organisatie waarvoor hij een professionele dienst uitvoert of heeft uitgevoerd een andere MKB-kredietcoach in staat te stellen een professionele dienst op verantwoorde wijze te aanvaarden en uit te voeren.

Artikel 17

 1. De MKB-kredietcoach betrekt in zijn besluitvorming om op grond van artikel 16, onderdelen b tot en met e, al dan niet tot het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen over te gaan:
 2. de belangen van betrokken partijen en derden, waaronder het algemeen belang;
 3. de betrouwbaarheid, volledigheid en onderbouwing van die gegevens of inlichtingen; en
 4. de wijze waarop en de persoon of de entiteit aan wie die gegevens of inlichtingen worden verstrekt.
 5. De MKB-kredietcoach legt de overwegingen vast die geleid hebben tot het besluit al dan niet tot het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen over te gaan.

Artikel 18

De MKB-kredietcoach gebruikt vertrouwelijke gegevens of inlichtingen niet voor eigen gewin of het gewin van een derde.

Artikel 19

De MKB-kredietcoach treft een redelijkerwijs te nemen maatregel om ervoor te zorgen dat degene die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoert ten behoeve van een professionele dienst of aan wie hij advies of ondersteuning vraagt, de vertrouwelijkheidsverplichtingen naleeft zoals deze op grond van de artikelen 16 tot en met 18 voor MKB-kredietcoachs gelden.

Hoofdstuk 3 – Zich houden aan de fundamentele beginselen

Artikel 20

Bij het naleven van deze verordening past een MKB-kredietcoach professionele oordeelsvorming toe waarbij hij zich baseert op:

 1. hetgeen een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde aanvaardbaar en toereikend acht; en
 2. de omstandigheden die hij weet of behoort te weten.

Artikel 21

 1. De MKB-kredietcoach identificeert en beoordeelt omstandigheden die een bedreiging kunnen zijn voor het zich houden aan een fundamenteel beginsel en neemt met betrekking tot dergelijke omstandigheden een toereikende maatregel die ertoe leidt dat hij zich houdt aan de fundamentele beginselen.
 2. Indien de MKB-kredietcoach bij een bedreiging niet in staat is een maatregel als bedoeld in het eerste lid te nemen, weigert of beëindigt hij de professionele dienst en beëindigt hij zo nodig de relatie met de organisatie waarvoor hij een professionele dienst uitvoert of uitvoerde.
 3. Indien sprake is van een bedreiging waarbij een maatregel is genomen die ertoe leidt dat de MKB-kredietcoach zich houdt aan de fundamentele beginselen legt de MKB-kredietcoach de bedreiging, zijn beoordeling, de toegepaste maatregel en zijn conclusie vast teneinde zich tegenover derden te kunnen verantwoorden.

Artikel 22

Indien de MKB-kredietcoach constateert dat hij in strijd handelt of heeft gehandeld met een bepaling van deze verordening, treft hij zo spoedig mogelijk een toereikende maatregel om de strijdigheid en de gevolgen daarvan weg te nemen.