Bél aan, 30 miljard!

Bél aan, 30 miljard!

Van: Paul van Eijck, KvK adviseur Ondernemersondersteuning.

(Europese) aanbestedingen. De complete Nederlandse overheid (Rijk, Ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen) besteedt elk jaar minstens dertig miljard euro aan inkoop van producten en diensten. Op de inkoop van overheden is de Aanbestedingswet van toepassing. Een groot gedeelte wordt dan ook ingekocht middels Europese aanbestedingen. Ook veel semi-overheidsinstanties , zoals scholen en ziekenhuizen, kopen op deze manier in.

Procedure
Aanbestedingsprocedures vinden plaats in 3 fasen:

  • de aankondigingsfase;
  • de inschrijvingsfase;
  • de gunningsfase.

Dit stappenplan helpt u bij het doorlopen van een aanbestedingsprocedure. Als u wilt inschrijven op een aanbestede opdracht, gaat u een uitgebreid offertetraject in. U en de aanbestedende overheidsorganisatie moeten zich houden aan de aanbestedingsregels. De eGids van TenderNed biedt u een begrippenlijst. Ook biedt TenderNed een marktplein voor aanbestedingen.

Kans
Een Europese aanbesteding is een inkoopprocedure volgens Europese richtlijnen die transparantie, objectiviteit, non-discriminatie en toegang voor het MKB moeten waarborgen. De regels zijn er kortom op gericht dat u als ondernemer in Apeldoorn net zo veel kans maakt op een opdracht als de ondernemer in den Haag, die op dezelfde tennisclub zit als de inkoper van het ministerie. In beginsel staat elke Europese aanbesteding ook open voor bedrijven uit het buitenland, maar in de praktijk gebeurt dit in de meeste branches zelden.

Onderhands
Er is sprake van een openbare Europese aanbesteding als de totale opdrachtwaarde een drempel van  € 207.000 overschrijdt. Voor inkopen onder die waarde worden niet-openbare procedures (‘onderhands’) gebruikt, die overigens wel aan dezelfde voorwaarden zoals transparantie en objectiviteit moeten voldoen. Gunning vindt bijna altijd plaats op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dat betekent dat de ambtenaar-inkoper niet alleen maar prijs mag wegen maar ook een aantal andere zaken moet meewegen waardoor de beste prijs/kwaliteit kan worden bereikt.

Loket
Een bijzonder grote markt met interessante mogelijkheden. Oók voor u, potentiële klanten die uw meerwaarde gaan meewegen met het gunnen van opdrachten. (Europese) aanbestedingen betekenen voor het MKB mooie kansen én uitdagingen. Het zijn geformaliseerde procedures waaraan strak de hand wordt gehouden. Foutjes kunnen direct uitsluiting tot gevolg hebben. De juiste formulieren, de juiste handtekeningen en natuurlijk de goede vertaling van uw meerwaarde naar de klantwens. Het luistert nauw. Daarom kan het verstandig zijn een adviseur te betrekken om je te ondersteunen bij een aanbestedingsprocedure. Hij of zij kan je helpen om valkuilen te vermijden en daadwerkelijk van de overheid je klant te maken. Het vragenloket van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden, beantwoordt vragen over inkopen en aanbesteden gesteld door aanbestedende diensten.

Share this post